Privacy- verklaring RIJNSE

Privacyverklaring RIJNSE

RIJNSE gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (3024NG) aan de Kees van Dongenhof 174, hierna te noemen “RIJNSE” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.
RIJNSE verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert RIJNSE u over de manier waarop RIJNSE uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door RIJNSE worden aangeboden op http://rijnse.nl en http://marijnouwehand.nl.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
 1. Doel: RIJNSE verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van http://marijnouwehand.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. RIJNSE gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door RIJNSE.
 2. Bestelling: Voor uw bestelling of maken van een afspraak voor computerhulp of zangles heeft RIJNSE uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw dienst leveren/ bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw eventuele bestelling. RIJNSE verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op http://marijnouwehand.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft RIJNSE uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als RIJNSE dat doet.
 3. Prijsvragen: Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt RIJNSE om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.
 4. Verbetering van diensten RIJNSE: RIJNSE kan uw gegevens als vermeld onder 1.2 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor RIJNSE uitvoeren, geeft RIJNSE uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 5. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten: RIJNSE gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt RIJNSE uw gegevens als vermeld onder 1.2 aan de overheid. Ook kan RIJNSE uw gegevens als vermeld onder 1.2 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 6. Zakelijke klanten: Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt RIJNSE deze gegevens net zoals die van andere klanten van RIJNSE.
 7. Andere doeleinden: Tot slot kan RIJNSE uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2: Doorgifte aan derden
 1. RIJNSE geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: De doorgifte geschiedt aan een door RIJNSE voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden RIJNSE een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; RIJNSE op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3: Beveiliging van gegevens
 1. RIJNSE maakt - voor zover dat van hem verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die RIJNSE ontvangt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar m@rijnse.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5: Cookies
 1. Het is mogelijk dat RIJNSE tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first en third party session cookies.Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op http://marijnouwehand.nlwerken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid RIJNSE
 1. RIJNSE heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die RIJNSE verwerkt ten behoeve van http://marijnouwehand.nl. RIJNSE accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn
 1. RIJNSE bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan http://marijnouwehand.nlof 12 maanden na de laatste afspraak, tenzij RIJNSE op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8: Wijziging Privacy Verklaring
 1. RIJNSE behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via http://marijnouwehand.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van http://marijnouwehand.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en http://marijnouwehand.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op: 21-06-2018